Aston university 2022 strategija


Ją m.

aston university 2022 strategija

Kurios šalys dalyvauja? Be to, Libija dalyvauja stebėtojos teisėmis. Viduržemio jūros sąjungai suteikti teritorinį matmenį, skatinti vietos demokratiją, daugiapakopį valdymą ir decentralizuotą bendradarbiavimą trijų Viduržemio jūros pakrančių šalyse, skatinti Šiaurės ir Pietų, taip pat Pietų ir Pietų vietos ir regionų valdžios institucijų dialogą, skatinti keitimąsi geriausia praktika, žiniomis ir technine patirtimi vietos ir regionų valdžios institucijų atsakomybės srityse, skatinti regioninę integraciją ir sanglaudą.

aston university 2022 strategija

Ji prisideda prie RK konsultacinio darbo rengdama temines ataskaitas. Be to, ji atstovauja vietos ir regionų lygmeniui VJS aukščiausiojo lygio susitikimuose.

aston university 2022 strategija

Asamblėja sukviečia ARLEM narius į savo metinę plenarinę sesiją, kurioje aston university 2022 strategija teminės ataskaitos, ir į komisijų ir biuro posėdžius. Be to, gali būti rengiami specialūs seminarai ar konferencijos ir konkretūs aspektai išsamiau nagrinėjami atliekant tyrimus. Nariai yra regionų ir vietos valdžios institucijų atstovai, turintys vietos ar regiono įgaliojimus.

aston university 2022 strategija

Viduržemio jūros regiono partnerių grupei atstovaujantis bendrapirmininkis tvirtinamas tos grupės bendru sutarimu dvejų su puse metų laikotarpiui. ES atstovaujantis bendrapirmininkis yra pareigas einantis RK pirmininkas.

ARLEM biuras rengia asamblėjos strategiją ir nustato veiklos sritis. Tvaraus teritorinio vystymosi komisijoje ARLEM pranešėjai rengia temines ataskaitas su šiomis sritimis susijusiomis temomis: decentralizacija.

aston university 2022 strategija