Bandomojo tyrimo konversijos strategija, Visi klientai


Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energija siekiant neutralaus poveikio klimatui Europos Pirmasis pasaulyje jūros vėjo elektrinių parkas m. Tuo metu mažai kas tikėjo, kad tai galėtų būti kažkas daugiau nei parodomasis projektas 1.

Praėjus 30 metų, jūros vėjo energetikos technologijos yra brandžios ir plačiai taikomos aprūpinant energija milijonus žmonių visame pasaulyje. Naujų įrenginių galios panaudojimo koeficientai yra dideli, o sąnaudos per pastaruosius dešimt metų nuolat mažėjo.

  1. senasispastas.lt%%%senasispastas.lt1_LT_ACT_part1_senasispastas.lt
  2. Psichoterapija Gali Būti Geriausias Požiūris į Psichogeninius Priepuolius
  3. Если будет ошибка, мы попробуем снова, пока не добьемся успеха.
  4. Minimalaus bitcoin indėlio

Šiandien naudojant jūros vėją pagaminama elektros energija yra švari ir kartais net pigesnė nei pagaminta iš iškastinio kuro. Tai neginčijamas Europos technologijų ir pramonės lyderystės įrodymas: Europos laboratorijos ir pramonės įmonės sparčiai kuria įvairias kitas technologijas, padėsiančias įkinkyti mūsų jūras gaminti ekologišką elektros energiją, — nuo plūdriųjų jūros vėjo jėgainių 2 iki vandenynų energetikos, pvz.

Europos turimą pradininko pranašumą jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos sektoriuje stiprina didžiulis potencialas, bandomojo tyrimo konversijos strategija teikia Europos Sąjungos jūros — nuo Šiaurės jūros ir Baltijos iki Viduržemio jūros, nuo Atlanto iki Juodosios jūros, taip pat jūros, supančios ES atokiausius regionus 4 ir užjūrio šalis bei teritorijas.

Pasinaudoti šiuo technologiniu ir fiziniu potencialu yra būtina, kad Europa pasiektų savo m. Šis potencialas, padėsiantis kurti modernią, efektyviai išteklių naudojančią ir konkurencingą ekonomiką, akcentuojamas Europos žaliojo kurso komunikate.

Tam reikės didinti jūros vėjo energetikos mastą, o tai, kaip apskaičiuota, pareikalaus mažiau nei 3 proc. Europos jūrų erdvės ir todėl gali būti suderinama su ES biologinės įvairovės strategijos 5 tikslais. Europa turi bandomojo tyrimo konversijos strategija galimybę didinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių 6 apimtį, kad daugiau elektros bandomojo tyrimo konversijos strategija būtų tiesiogiai naudojama įvairesnėms galutinėms reikmėms ir kad būtų remiama netiesioginė elektrifikacija naudojant vandenilį ir sintetinius degalus bei kitas dujas, kurioms gaminti nenaudojami iškastiniai ištekliai, kaip paaiškinta Energetikos sistemos integravimo strategijoje 7 ir Vandenilio strategijoje 8.

ES vandenilio strategijoje iškeltas uždavinys iki m. Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros potencialas yra vienas didžiausių, palyginti su kitomis atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijomis. Šiuo metu įrengtoji jūros vėjo elektrinių galia yra 12 GW rumunijos pinigas, Komisijos skaičiavimais, tikslas iki m. Tai įgyvendinus būtų gauta daug naudos: būtų mažinama elektros energijos gamybos priklausomybė nuo iškastinio kuro, sudaromos sąlygos mažinti sektorių, kuriuose sunku sumažinti taršą, priklausomybę nuo iškastinio kuro pereinant prie naudojant atsinaujinančiuosius išteklius pagaminto vandenilio, taip pat kuriamos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas, taip padedant jai atsigauti po COVID krizės ir stiprinant ES kaip švarių technologijų lyderės pozicijas, o kartu būtų prisidedama prie poveikio klimatui neutralizavimo ir nulinės taršos tikslų įgyvendinimo.

Norint iki m. Vadinasi, iki m. Apskaičiuota, kad tam reikės iki mlrd. EUR investicijų Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos augimą ateinančiais metais ir toliau skatins rinkos jėgos, technologijų pažanga ir kainų pokyčiai.

Vis dėlto tokiam sparčiam pokyčiui pasiekti reikės įveikti nemažai kliūčių ir užtikrinti, kad šį didinimo tempą spartintų ir palaikytų visi tiekimo grandinės bandomojo tyrimo konversijos strategija. Reikia ir aktyvesnio ES ir valstybių narių vyriausybių įsitraukimo, nes nekeičiant politikos pagal dabartinę ir numatomą įrengtąją galią m. Norėdamos įjungti aukštesnę pavarą, ES ir valstybės narės turėtų įmonėms ir investuotojams pasiūlyti ilgalaikę sistemą, kuri skatintų darnų jūrinių įrenginių ir kitų jūros erdvės bandomojo tyrimo konversijos strategija būdų sambūvį, padėtų apsaugoti aplinką ir biologinę įvairovę ir sudarytų sąlygas klestėti žvejyba besiverčiančioms bendruomenėms.

Tai padėtų kurti kokybiškas darbo vietas, palengvintų tinklo infrastruktūros plėtrą 14stiprintų tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir koordinavimą, užtikrintų, kad mokslinių tyrimų finansavimas būtų skiriamas dar nebrandžioms technologijoms tobulinti bei diegti ir didintų visos ES tiekimo grandinės konkurencingumą ir atsparumą. Pagrindinė varomoji jėga, skatinanti sparčiau plėtoti ir į platesnes energetikos sistemas integruoti energijos gamybą jūroje, kartu kuo labiau sumažinant poveikį aplinkai, turėtų būti skaitmeninės technologijos, užtikrinančios tikslumą, efektyvumą, pažangią duomenų analizę ir dirbtiniu intelektu pagrįstus sprendimus.

Šiame komunikate siūloma ES strategija, kuria siekiama, kad iki m. Tam reikės laikytis įvairialypio požiūrio, pritaikyto skirtingoms situacijoms. Todėl joje prekybos pandomis sistemos ne tik bendra sąlygų sudarymo sistema, kuria šalinamos visoms jūrinėms technologijoms ir jūrų baseinams bendros kliūtys ir sunkumai, bet ir konkretūs prie skirtingo technologijų raidos etapo ir regioninių aplinkybių pritaikyti politikos sprendimai.

bandomojo tyrimo konversijos strategija

Europos jūrų baseinai yra skirtingi, dėl savitų geologinių sąlygų ir dėl konkretaus jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros etapo skiriasi ir jų potencialas. Todėl skirtingiems jūrų baseinams tinka skirtingos technologijos. Atsižvelgiant į ilgą jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos projektų įgyvendinimo laikotarpį iki 10 metųšioje strategijoje lemiamu momentu nustatoma strateginė kryptis ir būtinos sąlygos, kad jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijos padėtų pasiekti mūsų m.

Kartu su šia strategija Komisija pateikia savo tarnybų darbinį dokumentą, kuriame išdėstytos elektros energijos rinkos priemonių gairės.

STREAMlining priežiūros STEMI pacientams

Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijų perspektyvos Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijos apima įvairias švarios energijos technologijas, pasiekusias skirtingus raidos etapus.

Šiuo metu Europos vandenyse vykdomi dideli komercinio masto prie dugno tvirtinamų vėjo jėgainių projektai, tačiau pradėtos plėtoti ir kitos technologijos.

bandomojo tyrimo konversijos strategija

Kai kuriose valstybėse narėse skelbiami dideli komerciniai plūdriųjų vėjo jėgainių projektai, o vandenynų energetikos technologijos yra bepasiekią tokį raidos lygį, kad yra perspektyvų jas taikyti ateityje. Šaltinis: JRC Kurdama jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijas ir plėtodama jos pramonės sektorius ES pirmauja pasaulyje. Europos jūros vėjo energetikos pramonė naudojasi pradininko pranašumu vario opcionų prekyba prie dugno tvirtinamas vėjo jėgaines, kurių vidaus rinka yra stipri — m.

Pagrindinės pasaulinės jūros vėjo energetikos rinkos dalyvės yra Europos įmonės 16tačiau joms tenka vis labiau konkuruoti su Azijos įmonėmis. Pasaulyje bendros išlygintos elektros energijos gamybos jūros vėjo elektrinėse sąnaudos per dešimt metų sumažėjo 44 proc. ES atsinaujinančiųjų išteklių energetikos sektoriuje taip pat stipriai plėtojama besiformuojanti plūdriųjų jūros vėjo jėgainių technologija.

Taigi siekiantiems stabilaus verslo augimo ir plėtojimo primename 6 pagrindines parduotuvių sistemas be kurių neišsivers nė vienas prekybininkas. Elektroninė prekių apsaugos sistema Elektron inė prekių apsaugos sistema, kitaip vadinama EAS — tai technologinis metodas, padedantis užkirsti kelią vagystėms dažnai įvykstančioms parduotuvėse, prekybos centruose, bibliotekose ar biuruose. Šią sistemą sudaro prekių apsaugos varteliai, metalo detekcijos sistemos, kietieji prekių žymekliai ir jų nuėmėjai. Taip pat užtikrinsime patikimą namų vidaus saugą. Sodyboms, garažams pasiūlysime nesudėtingai montuojamas bevieles lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemas.

Sukurtos arba dar kuriamos kelios plūdriųjų jėgainių konstrukcijos ir nė viena iš jų šiuo etapu nėra dominuojanti. Tikimasi, kad iki m.

Psichoterapija Gali Būti Geriausias Požiūris į Psichogeninius Priepuolius

Reikės didesnio bandomojo tyrimo konversijos strategija ir aiškumo, kad būtų pasiektas toks rinkos dydis, jog sąnaudos mažėtų: jei bus įdiegti dideli pajėgumai, yra galimybių m.

ES pramonė pasaulyje pirmauja ir kurdama vandenynų energetikos, visų pirma bangų ir potvynių, technologijas. ES įmonėms priklauso 66 proc. Šiandien visuose projektuose visame pasaulyje naudojamos ES technologijos. Vandenynų energetikos technologijos yra palyginti stabilios ir nuspėjamos, jos gali papildyti vėjo ir saulės fotovoltų technologijas. Šiuo metu nė viena vandenynų energetikos technologija nėra dominuojanti kitų ir sektoriui, nepaisant technologijų kūrimo ir demonstravimo pažangos, vis dar sunkiai sekasi kurti ES rinką.

Vis dėlto vandenynų technologijos nuo m. Nors potvynių ir bangų energetikos technologijų sąnaudas dar reikės labai sumažinti, kad jas būtų galima įtraukti į energijos rūšių derinį, sektoriui jau pavyko greičiau, nei tikėtasi, sumažinti sąnaudas 40 proc.

Lemiamas ir įmanomas žingsnis, norint iki m. Bandomojo tyrimo konversijos strategija technologijos dar tik pradėtos kurti, tačiau jos galėtų būti perspektyvios ateityje: biodegalai iš dumblių biodyzelinas, biodujos, bioetanolisvandenynų šiluminės energijos konversija ir plūdrieji fotovoltiniai įrenginiai jau naudojami sausumos vandenyse, tačiau jūroje tepasiektas mokslinių tyrimų ir demonstravimo etapas, o įrengtoji galia yra vos 17 kW.

ES jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijų sektorius Vėjo jėgainių gamintojai, įrengti jėgainių bokštus ir pamatus besispecializuojančios įmonės, kabelių tiekėjai ir laivų valdytojai — visi jie yra tiekimo grandinės dalyviai, vykdantys visam sektoriui reikalingą veiklą. Sektoriuje veikia šimtai veiklos vykdytojų, daug jų yra komponentus tiekiančios MVĮ, ir dirba tūkstančiai darbuotojų, inžinierių ir mokslininkų. Šiandien Europos jūros vėjo energetikos pramonėje 17 dirba 62o vandenynų 18 — apie 2 žmonių.

Jūros atsinaujinančiųjų išteklių energetikos technologijų sektorius gerokai opcionų prekybos praktikos problemos tradicinės energetikos sektorių pagal sukuriamą pridėtinę vertę, darbo našumą ir užimtumo augimą, taigi artimiausiais metais gali labiau prisidėti prie ES BVP augimo. Jūros atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtra — Europos sėkmės istorija. Nors energijos gamybos iš jūrų atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiai vis dar sukoncentruoti tam tikruose jūrų baseinuose, jų pramonę aprūpina daugybė įmonių, išsibarsčiusių po visas ES šalis ir regionus, net ir esančius toli nuo jūros ir neturinčius prieigos prie jos.

Pavyzdžiui, vėjo jėgainių komponentai gaminami Bandomojo tyrimo konversijos strategija, Čekijoje ir toliau nuo jūros esančiuose Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos regionuose Sausumos ir jūros vėjo elektrinių komponentų gamybos objektai Europoje atnaujinta m.

Pastaruoju metu regioninis bendradarbiavimas tam tikruose jūrų baseinuose suintensyvėjo, o geriausias pavyzdys yra Šiaurės jūros elektroninė prekybos dokumentavimo sistema energetikos srities bendradarbiavimo grupė NSCE 21kurios patirtis gali praversti kitoms valstybėms narėms, norinčioms išnaudoti visą jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos potencialą.

Dabar jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetika yra visos Europos prioritetas ir regioninis bendradarbiavimas išsiplės į visus jūrų baseinus ir visas valstybes nares.

Splito memorandume 22 jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos svarba akcentuojama siekiant įvykdyti energetikos pertvarką salose. Jūros vėjo technologijų potencialas jūrų baseinuose, prie kurių prieigą turi ES 27 šalys JRC ENSPRESO 23 Šiaurės jūroje yra puikios gamtinės sąlygos ir plačios galimybės sekliuose vandenyse plėtoti jūros vėjo energetiką, o tam tikrose vietose yra galimybių plėtoti bangų ir potvynių energetiką. Šiuo metu Šiaurės jūros regionas pirmauja pasaulyje pagal naudojamus jūros vėjo technologijų pajėgumus ir ekspertines žinias.

Tvirtą politinį ir valdymo pagrindą jam suteikia NSEC. Jis taip pat naudojasi kitų organizacijų ekspertinėmis žiniomis, pavyzdžiui, OSPAR konvencijos vykdomosios institucijos 24subūrusios 15 vyriausybių ir ES bendradarbiauti dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos.

Baltijos jūroje taip pat yra puikios gamtinės sąlygos jūros vėjo energetikai 25 ir tam tikrose vietose bandomojo tyrimo konversijos strategija galimybių plėtoti bangų energetiką. ES priklausančiuose Atlanto vandenyse yra puikios gamtinės sąlygos naudoti ir prie dugno tvirtinamas, ir plūdriąsias jūros vėjo jėgaines ir geros gamtinės sąlygos plėtoti bangų ir potvynių energetiką. Valstybės narės kuria stiprią parodomųjų projektų bazę, remdamosi įrengiant ir prie tinklo prijungiant įrangą ne vienus metus index btc patirtimi ir pasaulyje pirmaujančiu bandymų centrų tinklu.

Skaitmeninio raštingumo mokymai #CREW​ - 8 susitikimas

Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetika kaip strateginė bendradarbiavimo sritis nurodyta ES Atlanto strategijoje ir m. Prancūzija, Ispanija ir Portugalija taip pat yra užmezgusios gerą regioninį bendradarbiavimą Pietvakarių Europos energetikos tinklų jungčių klausimų aukšto lygio grupėje.

Viduržemio jūroje yra puikios sąlygos jūros vėjo energetikai daugiausia plūdriosioms jėgainėmsgeros sąlygos bangų energetikai, o kai kuriose vietose yra galimybių plėtoti potvynių energetiką Neseniai aljansas MED7 taip pat konkrečiai nurodė remiąs jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtrą Viduržemio jūroje ir Atlanto vandenyne Regioninio bendradarbiavimo iniciatyvas nuo Adrijos jūros į rytus galėtų skatinti Vidurio ir Pietryčių Europos dujų tinklų sujungiamumo iniciatyvos CESEC aukšto lygio grupė.

Juodojoje jūroje yra geros gamtinės sąlygos jūros vėjo energetikai prie dugno tvirtinamoms ir plūdriosioms jėgainėmso tam tikrose vietose yra galimybių plėtoti bangų energetiką. Regioninis bendradarbiavimas jau vyksta pagal bendrą Juodosios jūros darbotvarkę Juodosios jūros strateginės mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės dokumente 33 kaip vienas iš prioritetų nurodomas besiformuojančių mėlynosios ekonomikos sektorių, pavyzdžiui, jūros vėjo ir bangų energetikos technologijų, rėmimas.

ES salose yra didelis jūros energijos potencialas ir jos gali atlikti svarbų vaidmenį plėtojant ES jūrinę energetiką. Jos yra patrauklus novatoriškų jūrinių elektros energijos gamybos technologijų bandymų ir demonstracinės veiklos poligonas. Švarios energijos ES saloms iniciatyva 34 sukurta ilgalaikio bendradarbiavimo sistema, kurios paskirtis — skatinti vykdyti projektus, kuriuos galima atkartoti ir įgyvendinti didesniu mastu, ir juos bandomojo tyrimo konversijos strategija privačiojo sektoriaus investuotojų, atitinkamų ES paramos priemonių ir techninės paramos lėšomis, kad visose ES salose būtų sparčiau pereinama prie švarios energijos.

Psichoterapija Gali Būti Geriausias Požiūris į Psichogeninius Priepuolius Video: Psichoterapija Gali Būti Geriausias Požiūris į Psichogeninius Priepuolius Video: Kuo psichologas gali padėtiSausis Psichoterapijos rūšis, apimanti kognityvinį elgesio metodą su elementais, nukreiptais į traumas ir tarpasmeninius įgūdžius, sumažina traukulius ir pagerina psichinius simptomus, tokius kaip depresija ir nerimas, pacientams, sergantiems psichogenine nepilepsine priepuoliu PNESrodo naujas bandomasis tyrimas. Pridėjus antidepresantą sertraliną prie šios psichoterapijos intervencijos, dar labiau sumažėja traukuliai ir pagerėja kai kurios psichinės ir gyvenimo kokybės priemonės, nors jų nebuvo tiek daug, kiek vien tikslinės psichoterapijos, parodė tyrimas. Straipsnis buvo paskelbtas internete liepos 2 d. Tai patvirtina vaizdo elektroencefalografo EEG stebėjimas. CBT grupė dalyvavo 12 savaitinių, 1 valandos trukmės individualių užsiėmimų su apmokytu terapeutu.

Be to, daugelyje atokiausių Europos regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų yra gerų galimybių plėtoti jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetiką ir tai yra pirmosios iš įtrauktų į Švarios energijos ES saloms iniciatyvą salų, mažinančios savo priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Optimizuoti šį potencialą turėtų padėti naujos iniciatyvos, įskaitant, kai įmanoma, bendradarbiavimą su kaimyniniais regionais. Kaip didinti jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros mastą Europoje Norint įgyvendinti šioje strategijoje išdėstytą viziją iki m. Pagrindinės aptartos tolesniuose skirsniuose nurodant joms spręsti reikalingą politiką ir pasiūlymus dėl reglamentavimo. Todėl valdžios institucijos turėtų iš anksto suplanuoti šiuos ilgalaikius pokyčius įvertinusios jų aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį tvarumą, užtikrindamos dermę bandomojo tyrimo konversijos strategija kita veikla, pavyzdžiui, žvejyba ir akvakultūra, laivyba, turizmu, gynyba ar infrastruktūros diegimu, ir užsitikrinusios visuomenės pritarimą bandomojo tyrimo konversijos strategija diegimui.

Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtra turi atitikti ES aplinkos politiką bei teisės aktus ir integruotą jūrų politiką Vietos jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetikos projektui parinkimas yra sudėtingas procesas. Jūrinei energetikai parinktose bandomojo tyrimo konversijos strategija turėtų būti užtikrintas suderinamumas su biologinės įvairovės apsauga, atsižvelgiama į bandomojo tyrimo konversijos strategija ir ekonomines pasekmes nuo geros jūrų ekosistemų būklės priklausomiems sektoriams ir kuo labiau integruojami kiti jūros naudojimo būdai.

Jūrinių teritorijų planavimas yra būtina ir nusistovėjusi priemonė pokyčiams numatyti, politikos prioritetų konfliktams išvengti ar sušvelninti, kartu kuriant ekonomikos sektorių sinergiją. Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių energetika gali ir turėtų būti suderinama su daugeliu kitų veiklos rūšių, visų pirma ten, kur jos apstu. Tad nacionalinis jūrinių teritorijų planavimas turėtų būti grindžiamas holistiniu daugiafunkciu požiūriu.

Ši praktika ES valstybėse narėse taikoma vis labiau ir tai teikia vilčių.

Prekybos centrų apsaugos sistemos

Įrodyta, kad energetikos infrastruktūros plėtra nėra nesuderinama su laivybos maršrutais ir kad saugomose jūrų teritorijose įmanoma plėtoti tvarią ekonominę veiklą. Tokia daugiafunkciškumo patirtis ir geroji praktika turėtų būti taikoma visiems jūros naudojimo būdams, įskaitant gynybos ir saugumo sektorius.

Intervencinė kardiologija Miokardinis infarktas Nepaisant ankstyvo simptomų atsiradimo, kai kuriems pacientams, sergantiems ST segmento pakilimo miokardo infarktu, nepavyksta gauti mechaninio reperfuzijos per 60 min. STREAM tyrimas rodo, kad tarp šių pacientų fibrinolizė su ankstyvąja angiografija yra susijusi su rezultatais, panašiais į nedidelį atidėtą pirminį perkutaninį vainikinių arterijų įsikišimą, tačiau su padidėjusia intrakranijinės hemoragijos rizika. Pirminė perkutaninė koronarinė intervencija PCI yra pripažįstama kaip geriausia reperfuzijos strategija fibrinolizei, 1 ir atsirado kaip pagrindinis numatytasis požiūris į gydymą šiems pacientams. Pirminės PCI pranašumas yra aiškus, jei jis gali būti atliekamas per 90 min. Nuo pirmosios medicininės pagalbos pacientams, gydomiems neatidėliotinos medicinos pagalbos EMS darbuotojais, ir per 2 val.

Šiomis aplinkybėmis projektams taip pat bus naudojamos naujausios stebėsenos ir skaitmeninės priemonės veiksmingam sambūviui užtikrinti. Sumažinti jūrinės energetikos poveikį buveinėms ir saugomoms rūšims taip pat galima naudojant naujas technologijas. Todėl reikėtų skatinti tolesnius mokslinius tyrimus ir eksperimentus, kad daugiafunkcio naudojimo bandomieji projektai pasistūmėtų į priekį ir daugiafunkcis naudojimas būtų veiksmingesnis ir patrauklesnis investuotojams.

Tai palengvinti gali regioninio bendradarbiavimo forumai. Valstybės narės taip pat galėtų apsvarstyti galimybę daugiafunkcio naudojimo kriterijų įtraukti į konkursus ir leidimų suteikimo procedūrą. Sėkmingai vykdomi bandomieji daugiafunkcio naudojimo kartu iš jūrų atsinaujinančiųjų išteklių gaminant energiją projektai Jūros vėjo elektrinių parkas ir akvakultūra.

bandomojo tyrimo konversijos strategija

Po to Belgijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Portugalijoj, Prancūzijoje ir Vokietijoje vykdyti keli bandomieji projektai, kuriuose nagrinėtas moliuskų ir dumblių auginimas daugiafunkcėse jūrinėse platformose pvz. Saugomos teritorijos ir mėlynoji ekonomika Viduržemio jūroje. Jame pateikiama rekomendacijų, kaip išvengti pagrindinių sektorių poveikio aplinkai arba jį sumažinti.

bandomojo tyrimo konversijos strategija

Kai kurie žvejai dalį darbo laiko dirba jūros vėjo elektrinių parkuose Jūrinių teritorijų planavimo direktyvoje 37 reikalaujama, kad visos pakrantės valstybės narės iki m. Europos Komisijai pateiktų nacionalinius jūrinių teritorijų planus. Šios procedūros turėtų užtikrinti, kad jau ankstyvuoju planavimo etapu būtų išvengta galimo neigiamo poveikio gamtinei aplinkai arba jis būtų sumažintas.