Sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys


Teisės aktų pvz.

bollinger juostos susitraukia

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įst. Mūsų teisių bei interesų užtikrinimui ir apsaugai galime tvarkyti Jūsų pateiktus ir Mūsų sugeneruotus duomenis apie Jus pvz. Paslaugų vertinimui, kūrimui, vystymui bei kokybės gerinimui galime tvarkyti Jūsų darbo pasiūlymai iš rankinio namų duomenis ir Jūsų pateiktus pvz.

Paslaugų siūlymui tiesioginė rinkodara galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: vardas, pavardė, el. Klientų aptarnavimui elektroninio ryšio priemonėmis pvz.

Šiuo tikslu taip pat tvarkysime elektroninių ryšių komunikacijų įrašus, jų datas, laiką ir trukmę.

Susipažinti su savo asmens duomenimis | Mano Creditinfo

Kai kuriuos iš pirmiau nurodytų duomenų sugeneruojame patys. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, kuriuos Mums pateikėte bet kuriuo Privatumo politikoje nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu, Jūs nedelsiant Mus informuosite apie pasikeitusius Jūsų asmens duomenis, kad Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jūsų asmens kodą tvarkysime galiojančių teisės aktų leidžiamu teisiniu, įprastai sutarties dėl Paslaugų Jums vykdymo, pagrindu. Tokiu atveju, jei Mūsų pasitelktas paslaugų teikėjas yra įsteigtas trečiojoje valstybėje, neužtikrinančioje adekvataus Jūsų asmens duomenų saugumo, Mes taikysime reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones pvz.

Visais atvejais, teikdami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims, taikome technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų asmens duomenų gavėjai duomenis tvarkytų tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų duomenų teikimui. Sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys Jūsų sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys duomenų už Mano Būstas įmonių grupės ribų kitiems savarankiškiems duomenų valdytojams gavėjamsišskyrus, kai tai būtina Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, pvz.

prekyba bitkoinais 2022 m prekybos

Jūsų asmens duomenis galime teikti kitiems savarankiškiems duomenų valdytojams gavėjams ir teisės aktų reikalaujamais atvejais arba gavę Jūsų sutikimą. Apie Jūsų asmens duomenų teikimą Jus informuosime, jei tai būtina pagal teisės aktus ir jei toks informavimas neprieštaraus teisės aktams ar nepakenks teisės aktų saugomų interesų gynimui.

Konkretų asmens duomenų saugojimo laikotarpį parenkame atsižvelgdami į asmens duomenų pobūdį ir tvarkymo tikslus. Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį ir 2 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos. Jūsų asmens duomenis Paslaugų vertinimo, kūrimo, vystymo bei kokybės gerinimo tikslu saugosime 2 metus nuo atitinkamų duomenų pateikimo.

Mūsų teisių ir interesų apsaugos tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartis su Jumis, ir tvarkysime tokį laikotarpį, koks yra būtinas siekiant pasinaudoti Mūsų teisėmis ar apginti pažeistas teises ar interesus, arba tokį rinkos duomenų sistemų cfd prekybininkas, koks yra būtinas laikantis teisės aktuose nustatytų procesinių terminų.

Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu pvz. Jei kitaip nenurodyta teisės aktuose, Jūsų asmens duomenų tvarkymo dokumentus sutikimų, su kuriais sutikote, pranešimų apie duomenų tvarkymą, su kuriais susipažinote, įrodymus tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, o 1 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos pvz.

Įrašų, kurie įrodo teisines pasekmes sukeliančius veiksmus, saugojimo terminui nustatyti taikoma tokia pati tvarka kaip ir asmens duomenims Jūsų veiksmamskuriems įrodyti jie yra saugomi. Jūsų asmens duomenis, neturėdami teisinio pagrindo tolesniam tvarkymui saugiai sunaikinsime. Turite teisę nesutikti gauti pranešimų. Duotą sutikimą pranešimams gauti galite bet kada atšaukti sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys neigiamų pasekmių.

 • Asmens duomenų apsauga | LENDERS
 • Pradžia darbas iseco ir provincija
 • Privatumo politika | senasispastas.lt
 • Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Politika, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais, priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.
 • Estija 3.
 • Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Jums nesutikus gauti pasiūlymų, neturėsime galimybės Jums pateikti aktualios informacijos. Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo iki atšaukiant sutikimą pateiktų pranešimų teisėtumui.

Pranešimų apie Mūsų teikiamas paslaugas gavimo tikslu Jūsų asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma saugų tvarkymą užtikrinančiomis priemonėmis.

Jūsų asmens duomenis pranešimams siųsti gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime. JŪSŲ TEISĖS Savo asmens duomenų atžvilgiu turite sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys duomenų subjekto teises: žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; prašyti susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją; prašyti ištaisyti savo asmens duomenis; prašyti ištrinti savo asmens duomenis; prašyti perkelti tam tikrus savo asmens duomenis; tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti Mums, kad nesutinkate su savo asmens duomenų tvarkymu; atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau; jei Jūsų atžvilgiu priimame automatizuotus sprendimus pvz.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka: Asmens duomenų taisymas tikslinimas, atnaujinimasištrynimas, apribojimas atliekamas Jūsų prašymu arba Mūsų iniciatyva įgyvendinant teisėtus pvz. Visos kitos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinamos tik Jūsų prašymu. Jūsų prašymai įgyvendinti duomenų 24 coinexchange teises turi atitikti Privatumo politikos ir teisės aktų reikalavimus.

biržos elektroninė prekybos sistema

Neatitinkantys šių reikalavimų prašymai gali būti laikomi nepagrįstais ir nevykdomi. Įgyvendinsime tik pagrįstus, nepiktnaudžiaujant teise pateiktus prašymus ir tik įsitikinę prašymą pateikusio asmens ir atstovo tapatybe ir teise pateikti prašymą.

 • Asmens duomenų tvarkymo privatumo politika - smeBank
 • Prekiauti forex galite prekyboje kriptovaliuta
 • Konfidencialumo politika / senasispastas.lt
 • Susipažinkite su Privatumo politika Bendrosios nuostatos dėl privatumo Creditinfo pripažįsta privatumo svarbą ir rūpinasi asmens duomenų apsauga.
 • Asmens duomenys — tai informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu.
 • Esu informuotas, kad sudarius sandorį, minėti asmens duomenys bus tvarkomi 10 dešimt metų nuo paskutinio veiksmo, bet ne trumpiau, nei bus įvykdyti visi įsipareigojimai.

Jūsų teisių įgyvendinimo prašymus vykdome tik gavę laisvos formos rašytinį Jūsų prašymą dėl konkrečios teisės ar kelių teisių įgyvendinimo. Prašymas turi būti pateiktas įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę kurias teises siekiama įgyvendinti.

Konfidencialumo politika 1. Ši Privatumo Politika apie asmens duomenų Agentūros apsaugą yra neatskiriama Bendrųjų darbo sąlygų dalis, kurią galima peržiūrėti per šią nuorodą. Dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, saugojimo vieta ir naudojimu, prašau susisiekite su Klientų rūpybos tarnyba arba atsiųskite savo užklausą šiuo Agentūros adresu: TTN GmbH, 7A, Tuchlauben, Vienna,Austria.

Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Mums turite pateikti el. Prašymas turi būti Jūsų pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Privatumo politika

Prašymas ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai, jei jie privalomi pagal žemiau aprašytą Jūsų arba Jūsų atstovo tapatybės nustatymo tvarką, arba prašymas nepasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti pateikiami įprastai kompiuterio skaitomu formatu pakankamai ryškūs ir įskaitomi pvz.

Tapatybei nustatyti ar prašymui patikslinti galime prašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos. Jūsų prašymą pateikusio duomenų subjekto ir jo atstovo tapatybę nustatysime pagal prie prašymo pridėtą -us notariškai patvirtintą -us asmens tapatybės dokumento -ų kopiją -as arba Jums pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikiant Jūsų atstovui pagal įstatymą ar pagal pavedimą, kartu su prašymu būtina pateikti atitinkamai atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento pvz.

Nepasirašius prašymo įskaitant kvalifikuotu elektroniniu parašu ir ar nepridėjus prie prašymo reikalaujamo -ų dokumento -ų kopijos -ųlaikysime, kad Jūsų prašymas nepagrįstas ir nebus vykdomas.

 1. Privatumo politika | eBŪSTAS
 2. Asmens duomenys suprantami kaip bet kuri informacija, kurią apie save Jūs pateikėte pats, arba kuri buvo gauta iš kitų šaltinių, ir kurios dėka mes galime Jus identifikuoti.

Prašymą ir kartu su prašymu pateiktus dokumentus saugosime prašymo vykdymo metu ir 3 metus po prašymo įvykdymo, o po to saugiai sunaikinsime; Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma nurodant motyvus tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo Privatumo politiką ir teisės aktus atitinkančio prašymo pateikimo dienos.

Šis terminas gali būti pratęstas teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais pvz. Atsakymą pateiksime Jums tokiu būdų, kurio atsiuntėte prašymą; Neatlygintinai Jūsų prašymą įprastai vykdysime 1 kartą per kalendorinius metus. Piktnaudžiaujant teise pateiktų ar pakartotinių Jūsų iš esmės sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys turinio prašymų, teikiamų nepraėjus 1 kalendoriniams metams nuo paskutinio analogiško prašymo įgyvendinimo ar pagrįsto atsisakymo įgyvendinti tokį prašymą dienos, ypač jei tuo laikotarpiu neįvykdėme esminių asmens duomenų tvarkymo pakeitimų, įgyvendinimui patiriamus kaštus galėsime Jūsų prašyti Mums kompensuoti arba sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys prašymą galėsime laikyti nepagrįstu kas yra dvejetain prekyba forex jo neįgyvendinti.

Prašymą taip pat galime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti, jei: jame nebus nenurodyta, kokią konkrečiai teisę siekiama įgyvendinti; jame nebus pateikta Privatumo politikoje ar pagal teisės aktus prašymui būtina informacija; toks prašymas negalimas pagal teisės aktus ar Privatumo politiką; prašymas kitaip akivaizdžiai nepagrįstas; prašymas pateiktas piktnaudžiaujant teise; Jūsų asmens duomenų netvarkome; kartu su prašymu nepateikti ar pateikti netinkami dokumentai Jūsų ar Jūsų atstovo tapatybei identifikuoti; prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo; teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo.

Ataskaita apie MB "Pasirinkimo laisvė"

Įgyvendindami Jūsų prašymus, nepateiksime Mūsų komercine paslaptimi esančios informacijos ir kitų duomenų, kurių duomenų subjektui neteikti leidžia teisės aktai. Įgyvendindami teisę susipažinti su savo asmens duomenimis galite gauti patvirtinimą, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis; informaciją, kokias Jūsų asmens duomenų kategorijas tvarkome, iš kokių šaltinių juos surinkome, kokiu tikslu juos tvarkome, kokioms gavėjų kategorijoms teikiame, koks tokių duomenų saugojimo laikotarpis; informaciją apie automatinį sprendimų priėmimą ar Jūsų profiliavimą jei vykdoma ; informaciją apie asmens duomenų perdavimą už Europos ekonominės erdvės ribų jei vykdoma.

Prašant pateiksime asmens duomenų kopiją Mūsų parinktu tinkamu formatu ir laikmenoje. Identifikavę, kad tvarkome neteisingus, neišsamius ar netikslius Jūsų asmens duomenis, galite prašyti šiuos asmens duomenis ištaisyti ar ištrinti. Gavę prašymą ištaisyti asmens duomenis, sustabdysime tokių duomenų aktyvų tvarkymą, išskyrus saugojimą, patikrinsime asmens duomenų tikslumą, ir, jei taikoma, ištaisę neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis, atnaujinsime ištaisytų asmens duomenų tvarkymą.

UAB „Apskaita visiems“ privatumo politika

Teisės aktų nustatytais atvejais galite prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju prašyme turite nurodyti apribojimo pagrindą, apribojamų asmens duomenų apimtį ir prašomą ribojimo taikymo laikotarpį.

Jei nustatomas pagrindas apriboti asmens duomenų tvarkymą, atskirsime apriboto tvarkymo asmens duomenis nuo kitų asmens duomenų ir sustabdysime ribojamų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, ir, jei taikoma, Jums apie tai pranešime.

Apriboto tvarkymo asmens duomenis galėsime tvarkyti tik teisės aktais nustatyta apimtimi ir atvejais. Teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi įgyvendinsime Jūsų teisę ištrinti visus ar dalį išskyrus teisės aktų reikalaujamus toliau tvarkyti Mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų teisė būti pamirštam.

Gavę tokį prašymą, prašomus trinti duomenis tiek, kiek tai neprieštaraus Mūsų pareigoms pagal teisės aktus saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime bei, jei įmanoma, informuosime Mums žinomus tokių asmens duomenų gavėjus apie Jūsų prašymą.

Neturėdami protingos techninės galimybės vienu metu ištrinti visų Jūsų asmens duomenų kopijų iš visų informacinių sistemų ar atsarginių kopijų, Jums pranešime, kada duomenys galės būti visiškai pašalinti iš Mūsų sistemų.

Įgyvendindami teisę į asmens duomenų perkeliamumą juos gauti įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ar reikalauti perduoti kitam duomenų valdytojuiprašyme turėtumėte papildomai nurodyti: ar prašote gauti asmens duomenis pats, ar prašote perduoti Mūsų tvarkomus Sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiesiogiai šiuo atveju turėtumėte tiksliai nurodyti ir tokį duomenų gavėją, gavėjo informacinę sistemą, į kurią prašote perkelti duomenis, pageidaujamą duomenų perkėlimui naudotiną formatątaip pat prašomus perkelti savo asmens duomenis apimtįduomenų perkėlimo tikslus.

Prašymas perkelti asmens duomenis gali būti reiškiamas tik ribotų asmens duomenų atžvilgiu: t. Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu pvz. Nesutikdami, turite Mums pranešti Privatumo politikoje nurodytu būdu ir tvarka. Tokiu atveju atitinkamų asmens duomenų tvarkymą nutrauksime, nebent bus teisėtų ir pagrįstų priežasčių toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkant sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti anksčiau duotą sutikimą pvz. Gavę sandorių istorinių pasirinkimo duomenų duomenys apie duoto sutikimo atšaukimą, nedelsiant nutrauksime kaip usidirbti pinig perduodant bitkoinus duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jokių duomenų, pagal kuriuos Jus galėtume betarpiškai identifikuoti ar išskirti iš asmenų grupės, naudojant šią technologiją nebus surinkta ir tvarkoma, o fiksuojamų techninių duomenų pagrindu Jūsų identifikuoti neįmanoma.

Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šiame pranešime išdėstytomis sąlygomis. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums adresu info graviteka.

Technologinius sprendimus šiam tikslui teikia Mūsų pasitelkti patikimi tiekėjai pvz. Slapukai angl. Naudojantis Svetaine į Jūsų įrenginį gali būti įrašomi sesijos slapukai, identifikuojantys sesiją ir techninius vartotojo parametrus.

pamoka binarinių opcionų prekyba

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: www. Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti ištrinti, išdiegtikoreguodami Svetainei taikomus leidimus savo galiniame įrenginyje, išvalant talpyklą arba perinstaliuojant galinį įrenginį. Naudojantis Programėle į Jūsų įrenginį įrašomos Programėlės bylos ir jos veikimui reikalingos bylos.

What is Transaction Data?

DUOMENŲ SAUGUMAS Taikome tinkamas saugumo priemones įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų šifravimą, perdavimo kanalų ir tinklo apsaugą, prieigos teisių valdymąkad apsaugotume Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenys nuo neleistinos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyktų asmens duomenų saugumo pažeidimas, galintis turėti dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms, apie tai Jus nedelsdami informuosime. Mes taip pat griežtai laikysimės visų įstatymuose nustatytų pareigų dėl pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Prašome Jūsų reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.